Privatlivspolitik

Sidst redigeret: 2024-03-26 14:31:16

PRIVATLIVS- OG DATABESKYTTELSESPOLITIK

I Brøndby Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger vi har om dig.

I denne politik forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer vi har om dig, hvad enten du er borger, virksomhed, repræsenteret i en forening, samarbejdspartner eller ansat i kommunen.

Privatlivs- og databeskyttelsespolitikken beskriver også dine muligheder for at gøre indsigelse og få rettet forkerte oplysninger.

Den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: brondby@brondby.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail DPO-J@hvidovre.dk eller telefon 23 99 05 15.

Ønsker du at kontakte os pr. brev, kan du sende det til Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby, att. ’databeskyttelsesrådgiveren’.

Hvad er personoplysninger?

Almindelige personoplysninger er oplysninger, som kan bruges til at identificere dig, eksempelvis dit navn, privatadresse, telefonnummer, cpr-nummer, e-mailadresse osv. I visse tilfælde behandler vi også såkaldt følsomme oplysninger fx helbredsoplysninger.

Formålet og lovgrundlaget for at vi behandler dine oplysninger

Vi indhenter og behandler oplysninger om dig, for at vi kan udføre den myndighedsopgave som vi har fået pålagt i en lov for at kunne levere en service til dig, eller for at kunne leve op til en aftale med dig.

Den type af oplysninger vi indhenter om dig, afhænger af det specifikke formål. Eksempelvis vil vi indsamle oplysninger om dig, hvis du søger om hjælpemidler, er i et forløb i jobcentret, er tilknyttet en skole eller institution, ansøger om en byggesag, søger job i kommunen osv. Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til brug for den specifikke opgave, vi skal løse.

Behandlingen af dine data sker i henhold til en af behandlingshjemlerne i Persondataforordningens artikel 6 stk. 1, artikel 9.2 eller i henhold til anden lovgivning, eksempelvis ServicelovenArkivloven, mfl.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

I de fleste tilfælde afgiver du selv dine oplysninger, eksempelvis når du benytter en af selvbetjeningsløsningerne på kommunens hjemmeside. Bruger du dit NemID, så er du sikker på, at oplysningerne sendes sikkert og krypteret til kommunen, som herefter overfører oplysningerne til et sikkert fagsystem.

Hvis du henvender dig personligt, så registrerer vi oplysninger om dig i et sikkert fagsystem.

Til brug for din sag kan vi have behov for at indhente yderligere oplysninger fra andre myndigheder eller fælles registre. Eksempelvis henter vi indkomstoplysninger fra SKAT, ejendomsoplysninger fra BBR og beskæftigelsesoplysninger fra STAR. Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig.

Hvem får adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver dine oplysninger til andre offentlige myndigheder og databehandlere. Andre offentlige myndigheder kan være Skat, andre kommuner, regioner, styrelser og ministerier. Databehandlere kan være firmaer som drifter it-systemer på vegne af kommunen.

Overførsel til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til lande uden for Danmark, EU og EØS. Hvis vi benytter databehandlere i tredjelande stiller vi ekstra høje sikkerhedskrav og har ekstra bevågenhed omkring databeskyttelse.

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er de fornødne garantier, hvilket indebærer at landet/landene eller virksomheden af EU-kommissionen er vurderet til at, der generelt er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger.

Hvis landet/landene eller virksomheden ikke er vurderet til, at der er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil vi sikre, at der er opnået fornødne garantier for beskyttelse af personoplysninger ved brug af EU-kommissionens standardkontrakter.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Der er forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Vi gemmer dine oplysninger så længe, der foregår sagsbehandling, eller der er et samarbejde mellem dig og Brøndby Kommune. Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, lukkes sagen. Efter en lovbestemt arkiveringsperiode slettes dine oplysninger helt, eller de overføres til Statens Arkiver jf. Arkivloven.

Selvbetjeningsløsning

Som udgangspunkt anvender vi den fællesoffentlige loginløsning Nemlog-in, hvor du bruger dit personlige NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. Du kan dog også støde på selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj grad af sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.

Post til kommunen

Hvis du sender fysiske breve til kommunen, så videresendes de til rette sagsbehandler, som arkiverer dokumentet i et sikkert elektronisk sags- og dokumentstyringssystem. Kommunens sags- og dokumentstyringssystem indeholder ind- og udgående dokumenter samt dagsordner, referater og notater.

Hvis du vil sende elektronisk post, som indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, bør du sende dem som sikker post, eksempelvis via e-boks, eller via en af selvbetjeningsløsningerne. Af sikkerhedshensyn kan du opleve, at vi besvarer din mail via digital post, selv om du har skrevet til os via en almindelig mail, hvilket er i overensstemmelse med kommunens sikkerhedsregler. Læs mere på brondby.dk/sikkermail.

E-mail

Ønsker du at skrive til kommunen, og indeholder din mail følsomme eller fortrolige oplysninger som dit cpr-nummer og oplysninger om dit helbred, så anbefaler vi at du bruger en sikker kommunikation eksempelvis via e-boks eller via en af selvbetjeningsløsningerne. Læs mere på brondby.dk/sikkermail.

Cookies

På brondby.dk og de derunder liggende øvrige hjemmesider anvender vi cookies til bl.a. statistik, hvilket hjælper os med at forbedre hjemmesidens indhold og sikre en god brugeroplevelse for dig og alle andre besøgende. Cookies bruges også til at sikre visse af hjemmesidens funktioner, fx at du kan udfylde og sende en bestemt formular.

Ingen af de oplysninger vi samler via cookies videregives til andre. Og oplysningerne er anonyme og bliver ikke koblet til dig som bruger.

En cookie er en lille datafil, der placeres på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Cookies bruges grundlæggende til at genkende din computer eller anden enhed, så vi kan se, hvilke sider og funktioner, du besøger. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Du har mulighed for at takke ja eller nej til cookies, og også at ændre dit valg. Takker du nej, kan der være visse funktioner på hjemmesiden, der ikke fungerer korrekt. På brondby.dk/cookies finder du vores cookiepolitik, hvor du kan læse mere om cookies og hvordan vi anvender dem.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores opbevaring og behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Din ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Din ret til at trække dit samtykke tilbage

I de tilfælde hvor du har afgivet samtykke til at vi behandler dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke frem til tidspunktet, hvor du trækker det tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Din ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Din ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning sker.

Din ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Din ret til at begrænse behandlingen af dine data

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Din ret til at klage

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, kan du skrive til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail DPO-J@hvidovre.dk eller telefon 23 99 05 15.